Řízení projektu

Součástí řízení projektu je zajištění přípravy a vedení projektu výstavby. Našim klientům poskytujeme spolupráci při rozhodování o organizaci projektu, tzn. o účastnících celého projektu, jejich kompetencích, o projektování, realizaci, financování, spolupůsobení při definování úkolu projektu (objemu, plochy, standardu vybavení), zajištění potřebných prací a profesí (projektanti, stavební dodavatelé apod.) formou výběrového řízení. V rámci uvedených prací zajišťujeme vedení jednání o smlouvách s určenými a vybranými účastníky projektu, kontrolu provedených prací s vazbou na kontrolu stavebních nákladů projektu. Klientům předkládáme průběžné informace o postupu prací ve vztahu k dohodnutým nákladům a termínům. 

Jednotlivé fáze projektu, které zajišťujeme

 • Konzultace vlastního investičního záměru
 • Prověření realizovatelnosti projektu z právního, technického a časového hlediska
 • Doložení marketingových informací
 • Zajištění a koordinace činností souvisejících s:
  •   případnou úpravou územního plánu
  •   etapou územního řízení       
  •   etapou stavebního řízení
  •   etapou realizace stavby
  •   etapou po dokončení stavby
 • Zajištění správy nemovitosti

Projektová činnost

 • Příprava stavební zakázky.
 • Návrh stavební zakázky (projekční činnost, vypracování studií, jednání s příslušnými úřady, dotčenými osobami, odhad stavebních nákladů a důsledků na provoz stávající nemovitosti).
 • Vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, jednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení.
 • Vypracování prováděcí projektové dokumentace, vyhledání dodavatele stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle pokynů vlastníka nemovitosti.
 • Spolupráce při provádění stavby (smluvní zajištění stavebně-technického dozoru).
 • Zajištění kolaudačního řízení.

Stavebně-technická činnost

 • Smluvní zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů včetně kontroly provedení a správnosti účtovaných cen.
 • Smluvní zajišťování znaleckých a odborných posudků.

Významné reference

Řízení projektu
Řízení projektu
Řízení projektu

Pro získání nabídky na řízení projektu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

+420 602 129 689

cakora@royaldevelopment.cz